Đào tạo kiến thức bất động sản

, đào tạo an toàn lao động ,đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.

Mẫu đơn đăng ký

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC LỚP DU LỊCH, VĂN THƯ, THƯ KÝ ...    TẢI TẠI ĐÂY

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG              TẢI TẠI ĐÂY

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC LỚP KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ       TẢI TẠI ĐÂY

 

TỜ KHAI THÔNG TIN CÁ NHÂN

Tên lớp học: .........................................................   Khai giảng ngày:........................

Để phục vụ cho việc làm chứng nhận học tập khi kết thúc khoá học, Công ty CP Giáo dục Việt Nam đề nghị các học viên ghi rõ ràng, đầy đủ các thông tin cá nhân theo mẫu sau:

(Chú ý: Họ và tên đề nghị viết bằng chữ in in hoa có dấu để tránh nhầm lẫn)

1. Họ và tên:....................................................................................................................................

2. Ngày tháng năm sinh:............................................................ Nơi sinh:.................................

3. Quê quán:....................................................................................................................................

4. Tốt nghiệp trường: ...................................................................................................................

5. Số CMT: ....................................... Nơi cấp:.......................... Ngày cấp:............................. ..

6. Hộ khẩu thường trú:.................................................................................................................

7. Chức vụ nghề nghiệp:...............................................................................................................

8Đơn vị công tác:........................................................................................................................

9. Địa chỉ cơ quan:.........................................................................................................................

10. Điện thoại cơ quan:.............. Di động:...................... ………..Email:................................            

Xin đảm bảo những lời khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm, tuân thủ mọi quy định của công ty.

 

                                                                                                    NGƯỜI KHAI

                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên cung cấp giải pháp :

Phần mềm quản lý bán hàng Tiger

SiteMap